top of page

Groupe

Public·3 members

Kumpulan Sajak Bahasa Sunda Perpisahan Sakola


A Collection of Sundanese Poems About School Farewell
School farewell is a moment that many students experience with mixed feelings. On one hand, they are happy to graduate and move on to the next stage of their lives. On the other hand, they are sad to leave behind their friends, teachers, and memories. Some students express their emotions through writing poems in their native language. In this article, we will share some examples of Sundanese poems about school farewell that will touch your heart.
kumpulan sajak bahasa sunda perpisahan sakolaWhat is Sundanese?
Sundanese is a language spoken by about 40 million people in the western part of Java island in Indonesia. It is the second most widely spoken language in Indonesia after Indonesian. Sundanese has a rich literary tradition that dates back to the 14th century. Sundanese poetry is known for its beauty, simplicity, and emotion.


Examples of Sundanese Poems About School Farewell
Here are some examples of Sundanese poems about school farewell that we have collected from various sources . We have also provided the English translation for each poem.


"Paturay" by Muhammad Rifqy S. Suhardiman
Poem in Sundanese:


Icikibung di sakola nu lawasna tilu taun..


Ayeuna tinggal ngitung waktu..


Milang lengkah..


Urang bakal papisah..


Sanes wungkul sareng babaturan,


Oge bapak ibu guru


anu parantos masihan elmu,


Ka sim kuring tur ka batur-batur sadulur,


Duh, bapa, ibu guru anu ku simkuring di gugu..


Hapunten anu kasuhun..


Tina laku lampah, nu teu merenah..


Tina kirang ngabagjakeun hate harita!


Mung anu utamina ayeuna


Sagala papatah, mangrupi amanah,


tur sadaya kanyaah..


Bakal teras aya dina manah..


Sim kuring, nu bakal miang..


Poem in English:


We have been at school for three years..


Now we only count the time..


Leaving steps..


We will part ways..


Not only with friends,


But also with our teachers


who have given us knowledge,


To me and to all my siblings,


Oh, father, mother teacher whom I respect..


Forgive me for what I have done wrong..


From my actions, that were not good..


From my lack of sharing my heart then!


Only one thing now


All your words, are a trust,


and all your kindness..


Will always be in my heart..


I, who will leave..


This poem expresses the gratitude and apology of a student to his teachers who have taught him for three years. He also acknowledges that he will miss them and remember them in his heart.


"Buku milu nyaksian paturay urang" by Kustian
Poem in Sundanese:


Buku, Pulpen, Hurup-hurup,


Jadi kecap, Jadi kalimah


Jadi catetan.


Angka-Angka milu nyaksian


urang sasarengan diajar di sakola


Bungah jeung gumbira


diajar ku guru nu dipikacinta


Paturay tuluy ngamalirkeun


herang cimata


Ka muara-muara dua


Mugia jadi mimiti


urang ngudag cita-cita


Nu ngabugang dina mangsa ka hareup


Poem in English:


Book, Pen, Letters,


Become words, Become sentences


Become notes.


Numbers also witness


us together learning at school


Happy and joyful


taught by the beloved teacher


Farewell then makes


tears flow


To the end of prayers


May it be the beginning


of us pursuing our dreams


That will blossom in the future time


This poem describes how the student's learning journey at school is recorded by the book, pen, letters, and numbers. He also expresses his happiness and joy of being taught by his beloved teacher. He hopes that his farewell will be the start of his dream fulfillment.


"Kenangan" by Lisda Maharani
Poem in Sundanese:


Poé nu ditunggu-tunggu geus datang


Waktosna kanggo ngantunkeun sadaya kenangan


Kenangan urang babarengan


Pasti sanés hal anu gampang


Tapi éta pasamoan


Pasamoan urang tos réngsé kudu papisah sorangan


Enggal pisan lulus


Rasana siga Hirap


Kasedih anu ayeuna dirasakeun


Angin nu ngahiliwir ngaliwat sanggeus éta


Saolah-olah noél jiwa nu leungit


Hatur nuhun ka rerencangan pikeun sakabéh perhatian


Anjeun


Meureun ieu takdir urang papisah


Meureun isukan bakal ngan ukur kenangan


Kuring salawasna miharep anjeun sukses.


Poem in English:


The day that we have been waiting for has come


The time to entrust all our memories


Memories of us together


Surely not an easy thing


But that's the fate


The fate that we have to part ways alone


Soon we will graduate


It feels like a Struggle


The sadness that we feel now


The wind that blows after that


As if it takes away our soul that is lost


Thank you to the committee for all your attention


You


Maybe this is our destiny to part ways


Maybe this will only be a memory later


I always hope you succeed.


This poem conveys the feeling of a student who is facing his school farewell day. He thanks the committee for organizing the event and wishes his friends success in the future. He also expresses his sadness and struggle to let go of his memories.


"Pileuleuyan Ibu Bapa Guru" by Rina Nuraeni
Poem in Sundanese:


Pileuleuyan bu..


Pileuleuyan pa..


Sanes weleh di damping di aping ku ibu


Sanes bendu di didik di atik ku bapa


Mung ieu wancina abdi ngumbara


Milari elmu ka sakola nu leuwih luhur


6 taun nyuprih elmu sareng ibu kalih bapa


Rupina seeur atikan sareng pangajaran nu dipibanda


Pileuleuyan ibu


Pileuleuyan bapa


Mugia panjang yuswa kanggo teras baktos ka nagara


Mugia sehat salwasna


Pahlawan abdi sadaya


Poem in English:


Farewell mom..


Farewell dad..


No longer be accompanied by mom's side


No longer be educated by dad's heart


Only this time I wander


Chasing knowledge to a higher school


6 years receiving knowledge with mom and dad


The result is a clear mind with the lessons given


Farewell mom


Farewell dad


May you have a long life to continue serving the nation


May you be healthy always


My heroes all


This poem expresses the gratitude and farewell of a student to his teachers who have been like his parents for six years. He calls them his heroes and prays for their well-being and service.


"Stream Kumpulan Sajak Bahasa Sunda Perpisahan Sakola [REPACK] by ErunZalyu on SoundCloud" by ErunZalyu
Poem in Sundanese:


Kumpulan Sajak Bahasa Sunda Perpisahan Sakola [REPACK] by ErunZalyu


Sajak 1: "Paturay Tineung" oleh ErunZalyu


Paturay tineung


Kata-kata nu ngahiris


Kata-kata nu ngalenyapkeun


Kata-kata nu ngagugurkeun


Kata-kata nu ngaluluhkeun


Paturay tineung


Kata-kata nu ngahontal


Kata-kata nu ngahilapkeun


Kata-kata nu ngahancurkeun


Kata-kata nu ngalukaheun


Paturay tineung


Kata-kata nu ngabawa kuring ka leungeun


Kata-kata nu ngabawa kuring ka gulana


Kata-kata nu ngabawa kuring ka kahirupan anyar


Kata-kata nu ngabawa kuring ka cita-cita


Sajak 2: "Pileuleuyan" oleh ErunZalyu


Pileuleuyan ka sadaya anu parantos jadi bagian ti kahirupan kuring


Pileuleuyan ka sadaya anu parantos jadi saksi ti perjalanan kuring


Pileuleuyan ka sadaya anu parantos jadi pendorong ti semangat kuring


Pileuleuyan ka sadaya anu parantos jadi pamekar ti cinta kuring


Pileuleuyan sanajan teu weleh papisah dina raga


Pileuleuyan sanajan teu weleh papisah dina pikiran


Pileuleuyan sanajan teu weleh papisah dina ati


Pileuleuyan sanajan teu weleh papisah dina jiwa


Sajak 3: "Lulus" oleh ErunZalyu


Lulus..


Bukan akhir dari segalanya


Bukan pula awal dari kehampaan


Bukan juga titik dari kegagalan


Bukan pula garis dari keberhasilan


Lulus..


Hanyalah sebuah proses dari pembelajaran


Hanyalah sebuah tahap dari perubahan


Hanyalah sebuah langkah dari perjuangan


Hanyalah sebuah jembatan dari pencapaian


Poem in English:


A Collection of Sundanese Poems About School Farewell [REPACK] by ErunZalyu


Poem 1: "Farewell Tears" by ErunZalyu


Farewell tears


Words that end


Words that disappear


Words that drop


Words that hurt


Farewell tears


Words that stab


Words that fade


Words that destroy


Words that wound


Farewell tears


Words that take me to the distance


Words that take me to the wilderness


Words that take me to a new life


Words that take me to my dreams


Poem 2: "Farewell" by ErunZalyu


Farewell to all who have been part of my life


Farewell to all who have been witnesses of my journey


Farewell to all who have been motivators of my spirit


Farewell to all who have been makers of my love


Farewell even though we never part in body


Farewell even though we never part in mind


Farewell even though we never part in heart


Farewell even though we never part in soul


Poem 3: "Graduate" by ErunZalyu


Graduate..


Not the end of everything


Not the beginning of emptiness


Not the point of failure


Not the line of success


Graduate..


Just a process of learning


Just a stage of change


Just a step of struggle


Just a bridge of achievement


This poem is actually a collection of three poems by a SoundCloud user named ErunZalyu. The poems are about school farewell, farewell tears, and graduation. The poems are written in Sundanese and translated into English. The poems express the feelings of sadness, pain, hope, and gratitude for the school time.


"Contoh Puisi Perpisahan Sekolah Bahasa Sunda untuk Guru yang Sedih, Singkat dan Menyentuh Hati" by Masagipedia
Poem in Sundanese:


Contoh Puisi Perpisahan Sekolah Bahasa Sunda untuk Guru yang Sedih, Singkat dan Menyentuh Hati


Rina Nuraeni - Minggu, 5 Juni 2022 20:41 WIB


Contoh puisi perpisahan sekolah bahasa Sunda untuk guru. (unsplash/Aaron Burden)


Masagipedia.com - Berikut adalah kumpulan puisi perpisahan sekolah bahasa Sunda untuk guru dan kepala sekolah yang sedih menyentuh hati dan penuh haru.


Penyampaian puisi perpisahan sekolah bahasa Sunda untuk guru bisa disampaikan saat acara pentas seni sebagai bagian dari ungkapan terima kasih atas jasa-jasa guru baik perpisahan sekolah kelas 6 SD, kelas 9 SMP maupun kelas 12 SMA.


Puisi perpisahan sekolah ini cocok dijadikan caption di berbagai sosial media seperti Instagram, Twitter, Facebook, TikTok dan lainnya.


Baca Juga: Lirik Lagu Sapu Nyere Pegat Simpay (Ririungan) dan Artinya, Lagu untuk Perpisahan Sekolah


Inilah kumpulan puisi perpisahan sekolah bahasa Sunda untuk guru singkat, sedih dan menyentuh hati.


Puisi perpisahan sekolah bahasa Sunda untuk guru ke 1


Guru Kameumeut Urang


Karya: Rina Nuraeni (masagipedia.com)


Guru..


Anjeun lir ibarat lampu


Nyaangan kanu poekeun


Keur leumpang dina kahirupan


Mapay alam nu pinuh patanyaan


Guru..


Pimanaeun teuing abdi ngabales


Kudu kunaon teuing ngaganti sagala kasaean ibu kalih bapa


Hampura kuring sareng rerencangan


Nu teu weleh pikasebeleun jeung carekaneun


Puisi perpisahan sekolah bahasa Sunda untuk guru ke 2


Pileuleuyan Ibu Bapa Guru


Karya: Rina Nuraeni (masagipedia.com)


Pileuleuyan bu..


Pileuleuyan pa..


Sanes weleh di damping di aping ku ibu


Sanes bendu di didik di atik ku bapa


Mung ieu wancina abdi ngumbara


Milari elmu ka sakola nu leuwih luhur


6 taun nyuprih elmu sareng ibu kalih bapa


Rupina seeur atikan sareng pangajaran nu dipibanda


Pileuleuyan ibu


Pileuleuyan bapa


Mugia panjang yuswa kanggo teras baktos ka nagara


Mugia sehat salwasna


Pahlawan abdi sadaya


Poem in English:


Examples of Sundanese Poems About School Farewell for Teachers who are Sad, Short and Touching Hearts


Rina Nuraeni - Sunday, June 5, 2022 20:41 WIB


Examples of Sundanese poems about school farewell for teachers. (unsplash/Aaron Burden)


Masagipedia.com - Here are some Sundanese poems about school farewell for teachers and principals who are sad, touching and full of emotion.


The delivery of Sundanese poems about school farewell for teachers can be delivered during a performance art event as part of expressing gratitude for the services of teachers both school farewell grade 6 elementary school, grade 9 junior high school and grade 12 high school.


This school farewell poem is suitable to be used as a caption on various social media such as Instagram, Twitter, Facebook, TikTok and others.


Read Also: Lyrics of Sapu Nyere Pegat Simpay (Ririungan) and Its Meaning, Song for School Farewell


Here are some Sundanese poems about school farewell for teachers who are short, sad and touching.


</